EruaNeto

מדריכים ומאמרים במגוון תחומים ונושאים

פורמט של תוכנית עסקית

לפניכם רשימת פרקים שחשוב לכלול בכל תוכנית עסקית. הרשימה מוצגת בצורה של תוכן עניינים. מומלץ להיעזר בה בעת הכנת תוכנית עסקית רב שנתית לעסק.

הצעה של פורמט:

נושא התוכנית העסקית _________________________ תאריך כתיבה _____________
הוכנה ע"י ________________________________

פרק 1 – סיכום מנהלים

 כולל מידע לגבי הבעלות, המוצרים והשירותים, שיווק וניהול
 מסכם דרישות פיננסיות

פרק 2 – הצגת היזם

 חזון ושליחות
 בעלות וארגון
 מיקום ומתקנים
 פעילות

פרק 3 – מוצרים ו/או שירותים

 תאור של כל מוצר ושירות
 מקורות או עלויות המוצרים
 מצביע על היענות המוצר לדרישות השוק

פרק 4 – ניתוח השוק

 תיאור מפורט של פלחי השוק השונים כולל מספרים, צמיחה ומגמות
 חלוקה דמוגראפית יחסית לשווקים
 הערכת לקוחות
 ניתוח התחרות

פרק 5 – אסטרטגיית השוק

 תיאור לגבי הדרך שבה המוצרים ימוצבו, יתומחרו ויימכרו
 תיאור לגבי דקך הטיפול בלקוחות

פרק 6 – סיכום ההנהלה

 שמות וסיכומים לגבי מנהלי מפתח כולל ניסיון, השכלה וכישורים של כל אחד מהם.
 עץ הארגון ותיאור לגבי הדרך שבה תבוצע כל פונקציה ניהולית

פרק 7 – פיננסים

 מקורות ושימוש בכספים
 הנחות לגבי מכירות ומקורות כספיים
 דו"חות ריווח והפסד ומאזנים של שנים קודמות
 צפי לגבי ריווח והפסד במהלך שלוש השנים לאחר הכנת התוכנית
 דו"חות לגבי מקורות הכנסה והצהרות הון.אישיים

פרק 8 – נספחים

 צילומים של מיקום המיזם הקיים או המתוכנן
 רשימת ציוד
 דוקומנטציה התומכת בהנחות שעליהן בוססה התוכנית
 ניתוחי רגישות

למידע נוסף על כתיבת תוכנית עסקית מתוך ויקפדיה

הכנת תוכנית עסקיתהצעה לתוכנית עסקיתפורמט של תוכנית עסקיתפרקים שחשוב לכלול בתוכנית עסקיתתוכנית עסקית רב שנתית

• ספטמבר 1, 2014


הפוסט הקודם

הפוסט הבא